Các cuộc họp thông tin bộ lạc

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, kết hợp với Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang, tổ chức các Cuộc họp Thông tin Bộ lạc cho từng phần dự án đường sắt tốc độ cao, như một phần của nỗ lực thông báo cho các chính phủ bộ lạc và đại diện của họ về dự án và giúp thiết lập cơ sở để tham khảo ý kiến trong tương lai trong suốt quá trình phân phối dự án.

Việc tham gia vào các Cuộc họp Thông tin Bộ lạc chỉ dành cho người được mời và không mở cho công chúng. Các bộ lạc có quan ngại về tác động tiềm tàng của dự án đối với các nguồn tài nguyên văn hóa bộ lạc quan trọng và muốn tham gia vào quá trình điều tra tài nguyên văn hóa được khuyến khích tham dự các Cuộc họp Thông tin Bộ lạc. Để xác nhận rằng bộ lạc của bạn đủ điều kiện tham gia các Cuộc họp Thông tin Bộ lạc, đại diện bộ lạc nên tham khảo ý kiến của Cơ quan Trang Tham gia Bộ lạc để đảm bảo rằng họ nhận được lời mời họp, cũng như các thông báo khác về các phần dự án nằm trong (các) khu vực địa lý của bộ lạc mà họ quan tâm. Vui lòng liên hệ với Liên lạc bộ lạc của Cơ quan nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

TIN MỚI NHẤT

Không có cuộc họp nào được lên lịch vào lúc này. Hãy kiểm tra lại.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.