Báo cáo cập nhật dự án

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California chuẩn bị một báo cáo hai năm một lần cho Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California về tình trạng của chương trình. Các yêu cầu về nộp Báo cáo cập nhật dự án hai năm một lần đã được cập nhật vào tháng 6 năm 2015 (AB 95) và yêu cầu vào hoặc trước ngày 1 tháng 3 năm 2015 và cứ sau hai năm, HSRA cung cấp báo cáo cập nhật dự án, được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, cho các ủy ban ngân sách và các ủy ban chính sách thích hợp của cả hai viện của Cơ quan lập pháp, về việc phát triển và thực hiện dịch vụ tàu cao tốc liên tỉnh theo Mục 185030 của Bộ luật Tiện ích Công cộng. Báo cáo, tối thiểu, phải bao gồm một bản tóm tắt toàn chương trình, cũng như chi tiết theo phần dự án, với tất cả các thông tin cần thiết để mô tả rõ ràng tình trạng của dự án.

Báo cáo cập nhật dự án 2023

 

Báo cáo trước

Sacramento Capital

TIẾP XÚC

Báo cáo cập nhật dự án
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov