Báo cáo Giám đốc điều hành

Brian P. Kelly, CEO
17 tháng 3 năm 2022


Tổng quat | Cập nhật giới hạn và giao dịch | Cuộc họp hội đồng quản trị tháng 4 | Các cuộc họp trực tiếp trong tương lai | Vật liệu có liên quan


TỔNG QUAT

 • Cập nhật giới hạn và đấu giá thương mại
 • Cập nhật về các cuộc họp Hội đồng quản trị trong tương lai
 • Cập nhật xây dựng mùa xuân

CẬP NHẬT VỐN VÀ THƯƠNG MẠI

 • Kết quả đấu giá vốn và giao dịch tháng 2:
 • Kết quả sơ bộ cho thấy Cơ quan sẽ nhận được khoảng $244 triệu USD từ cuộc đấu giá vào tháng Hai.
 • Tính theo quý hàng năm, bốn cuộc đấu giá vừa qua đã tạo ra khoảng $1,047 tỷ cho Cơ quan - đây là mức doanh thu cao nhất trong bất kỳ khoảng thời gian một năm nào kể từ khi các cuộc đấu giá bắt đầu.
 • Biểu đồ cho thấy thị trường đang ổn định sau đại dịch và thị trường đang phát triển mạnh mẽ. Nên tiếp tục là một chương trình sôi động.
 • Động lực chính dẫn đến số tiền thu được từ đấu giá cao hơn là giá thanh toán cuộc đấu giá cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm - vào tháng 2, giá thanh toán cuộc đấu giá là $29,15 cho mỗi khoản trợ cấp so với giá khởi điểm là $19,70.
 • Kế hoạch kinh doanh cuối cùng năm 2022 sẽ được cập nhật để bao gồm phiên đấu giá vào tháng Hai.

Graphic is a bar graph, showing (y axis) quarterly auction proceeds in dollars by (x axis) quarter from the cap-and-trade auctions. The first quarter shown is August of 2017, and the most recent quarter is February 2022. The last four quarters show approximately $1 billion in funds to the High-Speed Rail Authority. Two lines are present superimposed over and across all bars showing two funding levels where quarterly bars need to reach each quarter to the Authority to receive $500 million and $750 million dollars per year. A severe dip in funding is marked by the start of the covid-19 pandemic.

 • Graphic là một biểu đồ thanh, hiển thị (trục y) cuộc đấu giá hàng quý thu được bằng đô la theo (trục x) một phần tư từ các cuộc đấu giá giới hạn và thương mại. Quý đầu tiên được hiển thị là tháng 8 năm 2017 và quý gần đây nhất là tháng 2 năm 2022.
 • Bốn quý vừa qua cho thấy khoảng $1 tỷ tiền quỹ cho Cơ quan Đường sắt Cao tốc.
 • Hai dòng hiện diện chồng lên nhau và trên tất cả các thanh hiển thị hai mức tài trợ mà các thanh hàng quý cần phải đạt được mỗi quý để Cơ quan có thẩm quyền nhận được $500 triệu và $750 triệu đô la mỗi năm.
 • Sự sụt giảm nghiêm trọng về kinh phí được đánh dấu bằng sự bắt đầu của đại dịch covid-19.

XEM TRƯỚC HỌP BAN NGÀY THÁNG 4

 • Cuộc họp Hội đồng Quản trị Tháng 4 sắp tới:
 • Xin nhắc lại: cuộc họp tháng 4 sắp tới sẽ là cuộc họp Hội đồng quản trị kéo dài hai ngày. Các thực hành và giao thức tiền covid.
  • Thứ 4, ngày 20 tháng 4 và Thứ năm, ngày 21 tháng 4
 • Buổi gặp mặt sẽ trực tiếp tại Sacramento
 • Các mục Hành động Dự kiến:
  • EIR / EIS để San Jose sáp nhập
  • Dự thảo Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 được xem xét thông qua.

CÁC CUỘC HỌP BAN SẮP TỚI

 • Các cuộc họp trực tiếp trong tương lai:
  • Quyền hạn phải bao gồm một địa điểm hội nghị từ xa thực tế cho các thành viên hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp vào chương trình nghị sự.
  • Các vị trí phải có thể truy cập được cho công chúng.
  • Đảm bảo đủ thiết bị.
  • Đăng chương trình nghị sự ở tất cả các địa điểm hội nghị từ xa.
  • Các thành viên của công chúng tham dự tại các địa điểm hội nghị từ xa phải có khả năng nói chuyện với cơ quan chủ quản theo cách tương tự như những người tham dự trực tiếp.
  • Tất cả các phiếu bầu tại các cuộc họp có hội nghị từ xa phải bằng phiếu điểm danh.
  • Chúng ta phải quay lại các quy tắc trước đây.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.