Điểm nổi bật từ Chương 4:

Tăng cường quản lý rủi ro

Như với bất kỳ siêu dự án hoặc chương trình vốn quy mô lớn nào, rủi ro là cố hữu trong công việc. Chủ động quản lý rủi ro là rất quan trọng để định hình và hướng dẫn một cách khách quan việc ra quyết định ở tất cả các cấp của tổ chức và để đạt được các mục tiêu chiến lược của chương trình. Bằng cách thiết lập một quá trình cải tiến liên tục, xác định những gì đã hoạt động tốt và những gì có thể được cải thiện, chức năng quản lý rủi ro của Cơ quan chức năng tìm cách giảm tác động rủi ro và tối đa hóa cơ hội.

Chương này phác thảo chương trình Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM) của Cơ quan, bao gồm các mục tiêu của chương trình, tiến độ kể từ Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 và các bước tiếp theo cho chương trình.

Sự kiện chính

  • Tiến độ kể từ Kế hoạch Kinh doanh 2020
    • Đã hoàn thành đánh giá kỳ hạn gồm hai phần tập trung vào quản lý rủi ro chi phí, lịch trình và ngân sách
    • Chính thức hóa quyền thành viên và điều lệ của Ủy ban Rủi ro Doanh nghiệp (ERC)
    • Các hội thảo được tiến hành trong toàn Cơ quan để xác định và đánh giá rủi ro đối với từng văn phòng
    • Các sổ đăng ký rủi ro có sẵn đã được đánh giá về tính hoàn chỉnh và sự liên kết của quy trình

Quản lý rủi ro hiệu quả và hợp tác trong toàn bộ cơ quan

Chart showing Enterprise Risk Management program components and timeline

Mô tả bằng văn bản về Hiệu quả quản lý rủi ro và sự hợp tác trong toàn cơ quan

Tổng quat

Biểu đồ này tóm tắt các thành phần của chương trình Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM) và tiến trình của ERM, Bảo hiểm Vốn và Kiểm soát Chương trình. ERM được bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Nhóm Tổ chức Quản lý Rủi ro (RMO) được kích hoạt từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021. Vận hành ERM là một quá trình hiện tại và đang diễn ra.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.