Chương trình Tài liệu EIR / EIS cho Hệ thống Đường sắt Cao tốc Toàn Tiểu bang (Cấp 1)

Cơ quan đã sử dụng quy trình đánh giá môi trường theo cấp độ để hỗ trợ các quyết định theo cấp độ đối với hệ thống ĐSCT. Phân loại tài liệu môi trường có nghĩa là đề cập đến một chương trình rộng trong tài liệu môi trường “Cấp 1”, sau đó phân tích chi tiết của các dự án riêng lẻ trong chương trình lớn hơn trong các tài liệu môi trường “Cấp 2” cụ thể của dự án tiếp theo. Cơ quan và Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang đã chuẩn bị hai tài liệu Cấp 1 cho hệ thống HSR trên toàn tiểu bang.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.