ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਅਰ 1) ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ EIR / EIS ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਚਐਸਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟਾਇਰਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਟੀਅਰ 1” ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ “ਟੀਅਰ 2” ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ. ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਚਐਸਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦੋ ਟੀਅਰ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ.

Green Practices

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਵੇਰਵੇ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ: 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਾਤਾਵਰਣਕ
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.