Ủy ban Kiểm toán & Tài chính Đường sắt Cao tốc California

Ngày 24 tháng 8 năm 2023
8:30 sáng – 10:00 sáng

Vị trí chính
Hội trường Khoa Nông nghiệp và Thực phẩm
Đường 1220 N
Sacramento, CA
Vị trí
FX gốc Mayr
Đường Golf 2 9082
Oberdellach, Áo

Tải xuống chương trình làm việc Liên kết để tham gia cuộc họp Zoom 

BÌNH LUẬN CÔNG CỘNG

Cơ hội để công chúng nhận xét về tất cả các mục trong chương trình nghị sự và không thuộc chương trình nghị sự vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 sẽ được cung cấp ngay từ đầu cuộc họp. Bình luận của công chúng sẽ được đưa ra trực tiếp hoặc thông qua Zoom. Những người muốn góp ý trực tiếp phải gửi yêu cầu của mình đến Thư ký Hội đồng quản trị trước khi bắt đầu cuộc họp bằng cách điền vào thẻ xanh. Những người muốn bình luận qua Zoom có thể làm như vậy bằng cách tham gia liên kết được cung cấp.

Thông thường, bình luận công khai sẽ được giới hạn trong hai phút cho mỗi người, tuy nhiên, Chủ tọa có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài thời gian bình luận công khai, theo quyết định của mình. Các Mục trong Chương trình nghị sự có thể không đúng thứ tự.

Trong cột trạng thái, “A” biểu thị mục “Hành động”; “Tôi” biểu thị mục “Thông tin”; “C” biểu thị mục “Đồng ý”.

Chương trình nghị sự mục Chịu trách nhiệm    Buổi tiệc Trạng thái Khoảng Thời lượng
1.      Xem xét phê duyệt Biên bản họp Ủy ban Tài chính và Kiểm toán ngày 27 tháng 7 năm 2023 N / A A 5 phút.
2.      Nhận xét, Sáng kiến và Cập nhật của Chủ tịch Ủy ban F&A Chủ tọa Tôi 10 phút.

3.      Tóm tắt điều hành của Giám đốc tài chính

  • Tóm tắt báo cáo tài chính
  • Báo cáo Tranh chấp và Lão hóa Tài khoản Phải trả
  • Báo cáo quản lý tiền mặt
  • Báo cáo Ngân sách và Chi tiêu Hành chính
  • Báo cáo chi tiêu và ngân sách xuất vốn
  • Tổng chi tiêu dự án với dự báo
  • Báo cáo Hợp đồng & Chi tiêu
B. Annis Tôi 20 phút

4.      Cập nhật Thung lũng Trung tâm của Phó Giám đốc Điều hành

  • Báo cáo Tình trạng Thung lũng Trung tâm
D. Horgan Tôi 20 phút

 

Chỗ ở hợp lý cho mọi cá nhân

Các yêu cầu về chỗ ở hợp lý, chẳng hạn như thông dịch viên hoặc thiết bị hỗ trợ nghe, cần thông báo trước ít nhất một tuần trước cuộc họp / sự kiện. Vui lòng gửi yêu cầu tới Chi nhánh Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEO) của Cơ quan Đường sắt Cao tốc theo số (916) 324-1541 hoặc qua email theo địa chỉ boardmembers@hsr.ca.gov.

Adaptaciones razonables

Las solicitudes de adaptaciones razonables, como intérpretes o dispositivos de audición asistida, demanderen al menos una semana de aviso previo antes de la Reón / evento. Haga su solicitud en la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Cơ hội việc làm bình đẳng, EEO) de la Autoridad del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad al (916) 324-1541 o por Correo electrónico a boardmembers@hsr.ca.gov.

合理 便利 設施

如需 同聲傳譯 或 助 聽 設備 等 合理 便利 便利 設施 , 需 至少 在 / 活動 前 一周 給出 請 提交 申請 (916) 324-1541 , 或 請 發送 電郵 至  boardmembers@hsr.ca.gov.

Mga Makatuwirang Kaluwagan

Ang mga kahilingan para sa makatuwirang kaluwagan, tulad ng tagapagsalin ng wika o kagamitang pantulong sa pagdining, ay nangangailangan ng isang linggung paunang abiso bago ang pagpupulong / kaganapan. Mangyaring magsumite ng kahilingan sa Sangay ng Pantay na Pagkakataon sa Trabaho (Cơ hội việc làm bình đẳng, EEO) ng Awtoridad ng Mabilis na Tren (Cơ quan đường sắt cao tốc) sa (916) 324-1541 o sa pamamagitan ng email sa boardmembers@hsr.ca.gov.

합리적인 편의 서비스

통역사 또는 청취 지원 장치 등 의 합리적인 편의 서비스 에 대한 요청 은 미팅 / 행사 적어도 1 주일 전에 요청 해야 합니다. 요청서 를 고속 철도청 평등 한 고용 기회 (EEO) 지점, (916) 324-1541 또는 이메일boardmembers@hsr.ca.gov. 로 보내 주십시오.

การ อำนวย ความ สะดวก ที่ เหมาะสม

หาก ต้องการ ขอรับ การ อำนวย ความ สะดวก ที่ เหมาะสม เช่น ล่าม หรือ อุปกรณ์ ช่วย ฟัง มี มี การ แจ้ง การ EEO) ของ การ รถไฟ ความเร็ว สูง ที่ หมายเลข (916) 324-1541 หรือ ผ่าน ทาง อีเมล ที่ boardmembers@hsr.ca.gov

Info Center

DỊCH

Để được hỗ trợ tư vấn và / hoặc dịch thuật, hãy gọi (916) 324-1541 hoặc email info@hsr.ca.gov.

Để được hỗ trợ TTY / TTD, hãy gọi (800) 881-5799 hoặc Dịch vụ Chuyển tiếp California theo số 711.

TIẾP XÚC

Truyền thông và Quan hệ Truyền thông
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Cán bộ bảo mật
(916) 324-1541
Privacyofficer@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.