“Lợi thế của chúng tôi là chúng tôi nhỏ và linh hoạt. Chúng tôi có thể thành lập các nhóm khi cần thiết, cho dù đó là một nhiệm vụ nhỏ hay một quá trình dài hơn.”
Heidi Sokolowsky, Đối tác sáng lập, Urban Field Studio