ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੱਥ

ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?

ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਏਐਚਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ. ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ: (1) ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਏਐਚਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (2) ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ (3) ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਪੀਏ) 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ / ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਬੀਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਨੀਟਰ ਅਹੁਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ / ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ / ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?

ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਏਐਚਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ. ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ: (1) ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਏਐਚਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (2) ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ (3) ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਪੀਏ) 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ / ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਬੀਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਨੀਟਰ ਅਹੁਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ / ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ / ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. 

ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਲਈ ਐਨਏਐਚਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਨਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ.

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿੱਲੇ, ਬਰਸਾਤੀ, ਹਨੇਰੀ, ਧੂੜ, ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ fieldੁਕਵੇਂ ਫੀਲਡ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

ਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ / -ਨ-ਕਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਗਰਾਨ; ਕਬੀਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਈਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਕ-ਪਾਸੀ 90 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਈਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਨੀਟਰ ਅਹੁਦਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਗਾ advanceਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ . ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ / ਮਨੋਨੀਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਣਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ?

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ rotੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਣਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ.

ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

  • ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ;
  • ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ;
  • ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਓਟੈਕਨਿਕਲ ਡਰਿਲਿੰਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
  • ਉਸਾਰੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: (1) ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ; (2) ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ; ()) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਦਫਨਾਏ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖੇਤਰ; ਅਤੇ / ਜਾਂ (4) ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਏਐਚਸੀ) ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਗਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਨੋਨੀਤ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਗਾ advanceਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ sਨਸਾਈਟ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ questionsਨਸਾਈਟ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਲੀਡ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੁਰੰਤ:

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਬਰੇਟ ਰਸ਼ਿੰਗ
ਅਥਾਰਟੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ
770 ਐਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 620
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95814
(916) 403-0061
ਈ - ਮੇਲ: section106consultation@hsr.ca.gov

ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਫ.ਆਰ.ਏ.)
ਸਟੈਫਨੀ ਪਰੇਜ਼
ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ
ਦਫਤਰ ਰੇਲਮਾਰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 1200 ਨਿ J ਜਰਸੀ ਐਵੀਨਿ., ਐਸਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ 205920
(202) 493-0388
ਈ - ਮੇਲ: ਸਟੈਫਨੀ.ਪੀਅਰਜ਼@ਡੋਟ.gov

ਫੁਟਨੋਟਸ

ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਫੈਡਰਲ ਰੇਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਤਮਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ- ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
https://hsr.ca.gov/wp-content/uploads/docs/Programs/Tribal_Relations/CAHST_Sec_106_PA_signed_06_2011_concurring_party_pages_omitted_.pdf

2 ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮਾਨੀਟਰਜ਼ / ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (2005) ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:
https://scahome.org/about_sca/NAPC_Sourcebook/718_pdfsam_Sourcebook%20SCA%2010.2005%20fifth%20edition.pdf

Tilled Field

Map Icon ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੈਪ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਬੰਧ
ਐਮੀ ਮੈਕਕਿਨਨ
(916) 330-5637
Amy.MacKinnon@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.