Ang nilalaman na ito ay hindi magagamit online

Gayunpaman, maaari kang humiling ng isang nilalaman para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng Pahina ng Batas sa Mga Rekord ng Publiko. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.

Para sa impormasyon ng pribadong ari-arian (pagkuha, right-of-way, tulong sa relokasyon, atbp.), mangyaring pumunta sa https://hsr.ca.gov/programs/private-property/.

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.