ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮੇਟੀ

The ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ.

2018 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

Board of directors

ਬੋਰਡ ਮਤੇ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇਖੋ

ਸੰਪਰਕ

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸ
(916) 324-1541
boardmembers@hsr.ca.gov

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.