ကျွန်တော် ့ ရဲ.

California Txoj Kev Loj Ciav Hlau

Yuam Kev Txiav Txim Tawm thiab Rooj Sib Tham Cov Txheej Txheem

Tsib Hlis 24, 2021
2:00 PM

Download Txheej txheem

* Thaum Lub Peb Hlis 17, 2020, Tswv Xeev Newsom tau muab Daim Ntawv Tshaj Tawm Txheej Txheem Ua Haujlwm, N-29-20 txog qhov kev tiv thaiv cov kabmob-19. Qhov kev txiav txim no tshem tawm qhov kev thov hais tias yuav tsum muaj chaw nyob rau pej xeem mus sib sau ua ke rau kev soj ntsuam thiab tawm tswv yim hauv lub rooj sib tham.

Raws Li Kev Cai Lij Choj Tshooj 11128.5, ib qho kev sib tham tsis tu ncua ntawm California Lub Chaw Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Ceev Tsav Tsheb lub rooj sib tham thaum Lub Tsib Hlis 20, 2021 tau muab xaus rau hnub tim thiab sijhawm uas sau tseg saum toj no. Lub rooj sib tham rau Lub Tsib Hlis 24, 2021, yog rau lub hom phiaj saib xyuas thiab nqis tes ua ntxiv txog yam khoom hauv Daim Ntawv Tshaj Tawm Rooj Sib Tham thiab Cov Txheej Txheem:

Webcast muaj nyob ntawm:
www.hsr.ca.gov

 

Cov txheej txheem khoom Lub luag haujlwm Cov xwm txheej Kwv yees. Ntev

1.       Kaw Tuas

Txoj Cai yuav sib ntsib hauv qhov kev sib ntsib kaw raws li Tsoomfwv Txoj Cai tshooj 11126 (e) los sib tham nrog Kws Lij Choj hais txog qhov kev sib foob nram no: Txoj Cai v. USDOT; Elaine L. Chao; Tsoom Fwv Tswj Kev Ciav Hlau; Ronald L. Batory (Teb Chaws Asmeskas Cheeb Tsam Tsev Hais Plaub, Cheeb Tsam Cheeb Tsam Sab Qib No. Case 19-cv-02754-JD)

 Pawg Kws Pab Tswv Yim rau Lub Tuam Txhab yuav sib tham hauv cov rooj sib tham kaw raws li Tsoomfwv Txoj Cai tshooj 11126 (a) los sab laj nrog Kws Pab Tswv Yim rau qhov kev ntsuas cov neeg ua haujlwm rau pej xeem.

 

A. Tus Noog

 

S. Wychoff

Tsis muaj Tsis muaj  

 

Kev Pabcuam Tsim Nyog Rau Txhua Tus

Kev thov kom muaj kev pab tsim nyog, xws li cov neeg txhais lus lossis cov cuab yeej pabcuam mloog, yuav tsum tau ceeb toom tsawg kawg ib lub lis piam ua ntej lub rooj sib tham / kev tshwm sim. Thov xa daim ntawv thov mus rau High-Speed Rail Authority's Equal Employment Opportunity (EEO) Branch ntawm (916) 324-1541 lossis email ntawm boardmembers@hsr.ca.gov.

Kho kom haum cov razonables

Las solicitudes de adaptaciones razonables, como intérpretes o dispositivos de audición asistida, requieren al menos una semana de aviso previo antes de la reunión/evento. Haga su solicitud en la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity, EEO) de la Autoridad del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad al (916) 324-1541 o por correo alectrónica.govrmerme

便利 便利 設施

如需同聲傳譯或助聽設備等合理的便利設施,需至少在會議/活動前一周給右鳐少。高速鐵路管理局的公平就業機會(EEO)辦公室,電話為(916) 324-1541, 或請發送電郵至 boardmembers@hsr.ca.gov.

Mga Makatuwirang Kaluwagan

Nwg has rua puab tas, puab ca le muab tej hov txhua chaw rua huv lub nplajteb nuav, hab puab tej kev txhum kws nyob huv lub tebchaws kws nyob huv lub nplajteb nuav, hab puab tej kev txhum hab tej kev txhum kws nyob huv lub nroog hov. Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws hauv Kev Lag Luam ntawm Sangay ng Pantay thiab Pagkakataon ntawm Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO) ntawm Awtoridad ng Mabilis hauv Tren (High-Speed Rail Authority) los ntawm (916) 324-1541 email. .gov.

편의 편의 서비스

통역사 또는 청취 지원 장치 등의 합리적인 편의서비스에 대한 요청은 미팅 / 행사 켔 해야 합니다. 요청서를 고속철도청 평등한 고용기회(EEO) 지점, (916) 324-1541 또는 이메일 boardmembers@보.로.ca.

ก อำนวย ความ สะดวก ห่ เหมาะสม

2015-05-25 11:22:45 AM 2013-07-15 11:42:41 AM 2018-05-07 13:03:00 PM EST ONLINE FOR AND FOR MORE FOR AND SHARE FOR AND SHARE FOR AND SHARE FOR AND SUBSCRIBE FOR MORE AND FOR AND SUBSCRIBE FOR MORE FOR AND FOR MORE NEWS/ EEO) txoj kev kawm txuj ci siab หมายเลข (916) 324-1541 los yog xa email rau boardmembers@hsr.ca.gov.

 

Info Center

Xeev California Txoj Kev Loj Ciav Hlau ua txhua yam kom xyuas tau lub vev xaib thiab nws cov lus qhia ua tau raws li tsab cai ADA raws li Xeev California Txoj Cai Kev Nkag mus Nkag Siab Cov Lus Qhia Ua Ntej 2.0 Theem tus qauv. Yog tias koj tab tom nrhiav ib daim ntawv tshwj xeeb tsis nyob hauv California Daim Ntawv Ceev Cov Hluav Taws Xob Tsav Tsheb Ceev lub vev xaib, koj tuaj yeem thov cov ntawv no nyob rau hauv Cov Ntaub Ntawv Kev Ceev Ntaub Ntawv los ntawm Pej Xeem Cov Ntaub Ntawv Cov Cai. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog lub vev xaib lossis nws cov ntsiab lus, thov hu rau Tus Thawj Coj ntawm info@hsr.ca.gov.